අන්තර්ජාලයේ හුවමාරු වන විදුලි කප්පාදු කාල සටහන ?

ele p

මේ දින වලදී නිසි පිළිවෙලක් නොමැතිව සිදුවන විදුලි කප්පාදුව හේතුවෙන් රටේ ජනතාව දැඩි දුෂ්කරතාවයන්ට මුහුණ දෙයි.

එම නිසා මේ අපහසුතාව මග හරවා ගැනීමට විදුලි කප්පාදුව සිදු කරන කාල වේලාවන් පිලිබඳ දැනුවත් කරන කාලසටහනක් විදුලි බල මණ්ඩලයෙන් නිකුත් කල බව පවසමින් අන්තර්ජාලයට නිකුත් කර ඇත.

නමුත් විදුලි බල මණ්ඩලය පවසන්නේ එවැනි කාල සටහනක් තවමත් නිකුත් කර නොමැති බවත් අද රාත්‍රියේ කාල සටහනක් නිකුත් කිරීමට සැලසුම් කර ඇති බවත්ය.

මේ අන්තර්ජාලයේ හුවමාරුවන ව්‍යාජ කාල සටහනයි.

ele p

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.