අය වැය මාරයි… ජනාධිපති කාර්යාලයට වෙන් කළ මුදල 320 න් වැඩි කරලා…

budgetලබන වසර සඳහා අයවැයෙන් විශාලතම මුදල් කප්පාදුව සිදු කොට ඇත්තේ අධ්‍යාපනයට බව වාර්තා වේ. 2017 වසර සදහා ඇය වැය විසර්ජන පනතට අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය ලැබී ගැසට් කිරීමත් සමග මේ බව තහවුරු වී තිබේ.

අධ්‍යාපනය සදහා 2016 වසරේ රුපියල් බිලියන 185.9 වෙන් කොට තිබුණි. එහෙත් 2017 සඳහා වෙන්කොට ඇත්තේ අධ්‍යාපනය වෙනුවෙන් රුපියල් බිලියන 78.9කි. එය මේ වසරේ වෙන් කරන ලද මුදලින් 42.4%කි. එනම් ලබන වසර සඳහා 57.6%ක් අඩුකොට ඇති බැව් මේ අනුව පැහැදිලිය.
එහෙත් අධ්‍යාපනයට ලබන වසර සඳහා විශාල ලෙස මුදල් මෙසේ කප්පාදු කොට ඇති අවස්ථාවක ජනාධිපති කාර්යාලය වෙනුවෙන් 2017 වසර සඳහා රුපියල් බිලියන 7.4ක ඉතා විශාලක් මුදලක් වෙන් කොට ඇත. එනම් මේ වසරේ මුදලට වඩා 320% කින් වැඩි වීමකි. හරියටම මේ වසරට වඩා තුන් ගුනයකටත් වඩා වැඩි කොට ඇත. එය 2016 වසරේදි රුපියල් බිලියන 2.3කි.

2015 ජනවාරි 8 වෙනිදා විධායක ජනාධිපති ධූරය අහෝසි කොට පාර්ලිමේන්තුව වෙත එම බලය විමධ්‍යගත කීරිම වෙනුවෙන් ජනතාව තිබූ පාලනය වෙනස් කරන ලදි. එහෙත් මේ ආකාරයෙන් විශාල මුදලක් වාර්ෂික වැඩි කොට වෙන්කිරිම තුල විධායක ජනාධිපති තනතුර අහෝසි නොවන බව පැහැදිලිවේ.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.