අවසන් රැළිය ලිප්ටන් වටරවුමේ ජංගම වේදිකාවක…

LIPTON3පාද යාත්‍රාත්‍රිකයෝ කොළඹ පැමිණියහ.  ලංකාවම ආවරණය කරන පරිදි පැමිණි දහස් ගණනක ජනතාවක් මේ වනවිට  කොළඹට අතුළු වී සිටිති. ඔවුන් කොළඹ ලිප්ටන් වටරවුම අසල රොද බැදගෙන ඇති අයුරු  දකිමු. කොළඹ ඉතා බරපතල වාහන තදබදයකට ලක්ව තිබේ.

මුලින්ම පොලිසිය තීරණය කර තිබුණේ පාද යාත්‍රාව කොළඹට ඇතුළු වීමට නොදී පෑලියගොඩ නවලෝක ක්‍රීඩාංගනයෙන් නවත්වා ගන්නටය.  අවසන් රැළිය පැවැත්වීම සදහා  කිසිම ක්‍රීඩාංගනයක් නිදහස් වූයේ නැත. ඔවුන් ඉල්ලූ හයිඩ් පිටිය හදිසි අලුත්වැඩියාවක් නිසා ලබා දීමට නොහැකි බව දන්වා තිබිණි.

පාද යාත්‍රාව කොළඹට පැමිණ ලිප්ටන් වටරවුම වෙත ගමන් කරන අතරතුර පොලිස්පතිවරයා  කැම්බල් පිටිය ලබා දීමට අනුමැතිය ලබා දුන්නේය. ඒ වනවිට පාද යාත්‍රාව කැම්බල් පිටියට ගමන් කරනා මාර්ගය පසුකර  අඩක් පැමිණ තිබූ බැවින් එය ලබා ගැනීම සංවිධායකයෝ ප්‍රතික්ෂේප කළහ.

ලිප්ටන් වටරවුමට පැමිණි පසු වාහනයක සකස් කරන ලද විවෘත වේදිකාවක් ලිප්ටන් වටරවුම වෙත රැගනෙ එන ලදී. එම ජංගම වේදිකාව මත හිදගෙන ජන හමුවේ අවසන් කතා පැවැත්වීමට සැලසුම් කර තිබේ.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.