අ.පො.ස. (සා / පෙළ) ප්‍රතිපල නිකුත් වේ.

downloadඅ.පො.ස. (සා / පෙළ) ප්‍රතිපල මේ වන විට නිකුත් වී තිබේ. 2015 වර්ෂයේ අ.පො.ස. (සා / පෙළ) විභාගයට පෙනී සිටි සිසුන්ගේ ප්‍රතිපල මෙලෙස නිකුත් වී ඇත.

කොළඹ ප්‍රදේශයේ පාසල් සඳහා අද ප්‍රතිපල නිකුත් කරන අතර www.doenets.lk වෙබ් අඩවියෙන් දැන් ප්‍රතිපල ලබා ගත හැක.

විශ්ලේෂිත ප්‍රතිපල බලාපොරොත්තු වන්න.

 

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.