ඇමති ජෝන් අමරතුංග අධි පීඩනයේ

John Amaratungaසම්මතයට එපිටින් කටයුතු කිරීමට පසුබට නොවන ඇමති ජෝන් අමරතුංග මිනින්දෝරු දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන් වෙත දැඩි බලපෑමක් එල්ල කරමින් සිටී.

 තමන් සම්පාදනය කළ ලැයිස්තුවකින් මිණුම් සහයක වරුන් 275 දෙනෙක් බඳවා ගන්නා ලෙස ලිකිත නියෝගක් මගින් ඇමතිවරයා විසින් මිනින්දෝරු දෙපාර්තමේන්තුවේ අදාල නිලධාරීන් වෙත දැන්ව ඇත.

නිසි පරිදි සුදුසුකම් සපුරාළු මිනුම් සහයක තනතුරු අපේක්ෂකයින් 275 දෙනෙකු ගේ නම් ලැයිස්තුවක් තිබියදී ඇමතිවරයා විසින් සම්පාදනය කළ ලැයිස්තුවකින් පුරප්පාඩු පිරවීම සම්බන්ධයෙන් මිනින්දෝරු නිලධාරීන් උභතෝකෝටික අර්බුදයකට මුහුණ දී සිටිති.

සුදුසුකම් සපුරාළු මිනුම් සහයක තනතුරු අපේක්ෂක ලැයිස්තුවෙන් පිටත කෙරෙන පත් කිරීම් නීතිය ඉදිරියේ අභියෝගයට ලක් විය හැකිය.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.