කටුනායක ගුවන් තොටුපළ වෙනස් කරයි

airportකටුනායක බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපළ වාර්ෂිකව මගීන් මිලියන 15ක් හැසිරවිය හැකි ලෙස ගුවන් තොටුපලේ ධාරිතාව දෙගුණයක් කිරීමට නව පර්යන්තයක් ඉදි කිරීම සඳහා ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 400ක  මුල්ය ආධාර ලබා දීමට ජපාන රජය තීරණය කර ඇත.

ජපාන ජාත්‍යන්තර සහයෝගිතා ඒජන්සිය මගින් එම ණය මුදලට අදාළ කොන්දේසි ඊයේ ප්‍රකාශ කරන ලදී.

2020 වසරේ විවෘත කිරීමට නියමිත ගුවන් තොටුපලේ නව පර්යන්තය මගින් සුර්ය බලශක්තිය යොදා ගැනීමට හා ජලය ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කොට භාවිතයට ගැනීමට සැලසුම් කර ඇති බව ජයිකා ආයතය නිවේදනය කර ඇත.

0.1% වාර්ෂික පොලියකට ජපානය විසින් මෙම ණය ලබදෙනේ වසර 40කින් ගෙවීමටය.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.