කේඩෑරි වුණු වික්ටෝරියා…

වික්ටෝරියා ජලාශයේ පහළ මහවැලිය...
වික්ටෝරියා ජලාශයේ පහළ… මහවැලිය දිස්වන අයුරු…

හිතනවාට වඩා නියගය බලවත්ය. විදුලි බලාගාර ආශ්‍රීත ප්‍රධාන ජලාශවල ජල මට්මම් සැලකිය යුතු මට්මමකට පහළ ඇත.   විදුලි උත්පාදනය සම්බන්ධව මූලික ගැටලු මතුව තිබේ.

රන්දෙණිගල ජලාශය...
රන්දෙණිගල ජලාශය…

රන්දෙණිගල ජලාශයේ වර්තමාන ජල ධාරිතාව සමස්ථ ජල ධාරිතාවයෙන් 42% දක්වා පහළ ගොස්ය. වික්ටොරියා ජලාශයේ ජල ධාරිතාව  62 % ක් දක්වා අඩුව ඇත.  කොත්මලේ ජලාශයේ  ජල ධාරිතාවය සමස්ථ ජල මට්ටමින් 59% කි. රන්ටැඹේ ගැන කතා කර පලක් නැත. බෝවතැන්නේ සක්‍රීය ජලධාරිතාව සියයට 11 කි. ඡායා රූපවල දැක්වෙන්නේ කේඩෑරි වී ගිය ජලාශවල දුක්මුසු පෙනුමය.

සබැඳි පුවත්

[shareaholic app="recommendations" id="27363332"]

Leave a Reply

Your email address will not be published.