ඡන්ද කිකිණි නද කෙරේ -ඉන්ධන මිල අඩු කෙරේ

petrol

පෙට්‍රල් හා ඩීසල් ලීටරයක මිල රුපියල් 7කින් හා භූමිතෙල් ලීටරයක මිල රුපියල් 5කින් වහාම ක‍්‍රියාත්මක වන පරිදි අඩු කර තිබේ.

මේ අනුව, ඔක්‌ටේන් 92 පෙට්‍රල් ලීටරයක නව මිල රුපියල් 150 ක්,
ඔක්‌ටේන් 95 පෙට්‍රල් ලීටරයක නව මිල රුපියල් 158 ක්,
සුපර් ඩීසල් හෝ ස්‌ටාර් ලීටරයක නව මිල රුපියල් 133 ක්,
ලංකා ඔටෝ ඩීසල් ලීටරයක නව මිල රුපියල් 111 ක්ද,
භූමිතෙල් ලීටරයක නව මිල රුපියල් 81 ක්ද වනු ඇත.

සබැඳි පුවත්

[shareaholic app="recommendations" id="27363332"]

Leave a Reply

Your email address will not be published.