දිවයිනටම විදුලිය විසන්දී වෙයි.

jammu-power
අද දහවල් 1.45 පමණ සිට මුළු දිවයින පුරා විදුලිය විසඳි වීමක් සිදු වූ අතර මාර්ග සංඥා ක්‍රියාත්මක නොවීම හේතුවෙන් කොළඹ නගර හා අනෙකුත් තදාසන්න නගරන්හි අධික මාර්ග තද බදයක්ද ඇති උණා

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.