දුම්වැටියට වැට බදී

no_smoking-2153වර්තමානයේ ආණ්ඩුවට විශාල වශයෙන් මුදල් ලැබෙන්නේ දුම්වැටි සහ මධ්‍යසාරවල බදු වලිනි.

එහෙත් ජනාධිපතිවරයාගේ විශේෂ තීරණයකට අනුව 2020 සිට දුම්වැටි සහ දුම්කොළ නිෂ්පාදන ආනයනය සම්පුර්ණයෙන් තහනම් කිරීමට කැබිනට් අනුමැතිය හිමි වී ඇත.

මේ සම්බන්ධව අදාළ අංශ වලට දැනුවත් කිරීම් සිදුකර ඇති බව වාර්තා වේ.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!