නව තාක්ෂණික හා කෘෂිකාර්මික ක්‍රමවේදයන්ට සියයට 15ක පොළී සහනයක්…………..

cultivationනව තාක්ෂණික හා කෘෂිකාර්මික ක්‍රමවේදයන්ට සියයට 15ක පොළී සහනයක් ලබා දීමට බලාපොරොත්තු වේ.‘

 ‘වගා බිම් කැබලි වීමේ තත්ත්වය නිසා ගැටළු රැසක් ගොවීන්ට ඇති වී තිබෙනවා. ගොවීන්ට ණය ලබා දීම සහ නිශ්පාදන  සඳහා හොඳ මිලක් ලබා දීමට ගොවි සමූපාකාර ඇති කෙරේ.‘

 ‘කෘෂිකර්ම අංශයේ නිරත මිලියන 2.5 ජනතාවගේ මාසික ආදායම රුපියල් 25000ක් පමණ වෙනවා. ඒ නිසා ගොවීන්ගේ ආදායම ඉහළ දැමීමට රජය බලාපොරොත්තු වෙනවා.‘

– ‘කෘෂිකාර්මාන්තයට මුල් තැන දෙමින් අය වැය ඉදිරිපත් කරනවා.‘

14:16 – ‘උතුරු නැගෙනහිර ආර්ථිකයේ ඇති වෙනස්කම් 2020 වන විට ඉවත් කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.‘

14:14 – ‘ගොවි ජනතාවගේ දිවි පැවැත්ම වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා දියුණු තාක්ෂණ ක්‍රම හඳුන්වා දෙනවා.‘

14:13 – ‘සංවර්ධනයේ ප්‍රතිලාභ සෑම තලයකටම විහිදී  යන ලෙස කටයුතු කරනවා.‘

14:11 – ‘කුඩා හා මධ්‍යම පරිමාන ව්‍යාපාර වැඩිදියුණු කිරීම හා සංවර්ධනය සිදු කරනවා.‘

14:08 – ‘සන්නිවේදන තාක්ෂණය, යාන්ත්‍රික, රොබෝ, තොරතුරු තාක්ෂණය ගෝලීය දියුණුවට අදාළව වැඩි දියුණු කරනවා. සාගර සම්පත් මගින් ආර්ථික හැකියාව ඉහළ නංවනවා.‘

14:06 – ‘නිදහස් වෙළඳාමක් නොව සාධාරණ වෙළඳාම ඇති කර විදේශ විනිමය රටට ගලා ඒම වර්ධනය කරනවා.‘

14:05 – ‘අපනයන සංවර්ධනයන් සඳහා වඩා හිතකර වාතාවරණයක් නිර්මාණය කරනවා.‘

14:04 – ‘ඉහළ රැකියා අවස්ථා සඳහා හා විකල්ප ව්‍යවසායක අපේක්ෂා සඳහා සියලු ආර්ථික ක්ෂේත්‍රයන්හි වෙනස්කම් කරනවා.‘

14:03 – ‘මෙවර අයවැයේ තේමාව ‘සැමට සමාජයක්‘ යන්නයි. සැමට ප්‍රතිලාභයක් සමඟ වර්ධනය කරා පිය නැගීම අපේ බලාපොරොත්තුවයි.‘

සබැඳි පුවත්

[shareaholic app="recommendations" id="27363332"]

Leave a Reply

Your email address will not be published.