පරිසර නීති අලුත් වෙයි

gmපරිසර නීති අලුත් වෙයි

ඩොල්ෆින් මත්සයන්ට හා තල්මසුන්ට සංචාරකයින්ගෙන් සිදුවන හානි පිළිබද ලැබුණු පැමිණිලි වලට අදාලව මාතර – මිරිස්ස ධීවර වරායේ නිරීක්ෂණ චාරිකාවකට තිරසාර සංවර්ධන හා වනජීවී අමාත්‍ය ගාමිණි ජයවික්‍රම පෙරේරා මහතා සහභාගී විය.

එහි දී ඔහු පැවසුවේ වන සතුන්, ජලය මෙන්ම පරිසරය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ඉදිරියේදී නව නීති හඳුන්වා දීමට බලාපොරොත්තුවන බවයි.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.