පසුගිය සමයේ ගිවිසුම්වල ප්‍රගතිය පිලිබඳ ජනපතිගේ අවධානය

my6විදේශ සංචාර වලදී හා විදේශ සංචාරකයන් මෙරටට පැමිණි අවස්ථාවල ඇතිකරගත් ගිවිසුම් වල ප්‍රගතිය සාකච්ඡා කිරීමට එක් එඋ ජනපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා ,

පසුගිය පාලනයේ දී දේශීය හා විදේශීය වශයෙන් ඇතිකරගත්  ගිවිසුම් වලින් ඉදිරියට ගෙන යා යුත්තේ රටට ඵලදායී ගිවිසුම් පමණක් බව කියා සිටියේය.

එම ගිවිසුම් පිලිබඳ අදාළ රටවල් ගෙන ඇති පියවර පිලිබඳ සොයා බැලීමට තමන් විදේශ තානාපතිවරුන් සමඟ සාකච්ඡා කරන බවද ජනාධිපතිවරයා පවසා සිටියේය.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.