පිල් මාරුවට උදව් ලැබන්නේ ඇතුලෙන්- මහින්ද අමරවීර  මන්ත්‍රීවරයා

amarweera

 

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මහින්ද අමරවීර  මන්ත්‍රීවරයා පවසන අකාරයට  එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ සිට මන්ත්‍රීවරුන් ගෙන්වා ගැනීම සඳහා හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ එක්සත් ජාතික පක්ෂ ප්‍රබලයෙක් ගෙන් උදව් ලැබෙමින් පවතී.

‘ එතුමා එන එකක් නැහැ එට් අපට ඇතුලෙන් ඉඳන් උදව් කරනවා’ යැයි මහින්ද අමරවීර  මන්ත්‍රීවරයා පැවසීය.

 

එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නියෝජ්‍ය  නායක සජිත් ප්‍රේමදාස  නියෝජනය කරන්නේ හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයයි.

[shareaholic app="recommendations" id="27363332"]

Leave a Reply

Your email address will not be published.