පොලිස් ජල ප්‍රහාරක යන්ත්‍ර තහනම් කළ බ්‍රිතාන්‍ය

බ්‍රිතාන්‍ය තුළ පොලිස් ජල ප්‍රහාරක යන්ත්‍ර ක්‍රියාත්මක කිරීම තහනම් කර ඇත.

බ්‍රිතාන්‍ය ස්වදේශ ඇමතිනී තෙරේසා මේ පැවසුවේ මෙම ජල ප්‍රහාරක යන්ත්‍ර භාව්තයට ලන්ඩන් නගරාධිපතිවරයා අවසර නොදුන් බවයි.

මෙම ජල ප්‍රහාරක යන්ත්‍ර ජර්මනියේ සිට බ්‍රිතාන්‍යට 2012 වසරේ දී ගෙනවිත් ඇත.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.