මන්නාරම පිහිටි තාරපුරම් වැව ප්‍රතිසංස්කරණය සඳහා මිලියන 600ක්………….

minipe14:51 – මිනිපේ වම් ඉවුර පුනරුත්තාපනයට, මඩ කලපුව වාර්මාර්ග ගංවතුර පාලනය සඳහා විශාල තනි ජලාශයක් ඉදි කෙරේ.

14:50 – විශාල වේලි 33ක් ප්‍රතිසංස්කරණය හා වේලි 80කට මූලික පහසුකම් සැපයීම ඇග්‍රෝ මෙට්‍රික් මධ්‍යස්ථාන 50ක් ස්ථාපිත කෙරේ.

14:48 – පහළ මල්වතු ඔය වාරි ව්‍යාපෘතිය සඳහා රුපියල් මිලියන 300ක් වෙන් කරනවා.

14:47 – මල් වගා හා විසිතුරු මත්ස්‍ය කර්මාන්තය දිරි ගැන්වීමට තවාන් 200ක් ඇති කිරීම වෙනුවෙන් රජය සියයට 50ක ණයfish පොලී සහනයක් ලබා දෙනවා. මේ සඳහා රුපියල් මිලියන 50ක් වෙන් කෙරේ. රුපියල් ලක්ෂ 5ක උපරිමයකට යටත්ව ණය යෝජනා ක්‍රමයක් ගේනවා.

14:45 – කුකුළු මස් මත පනවා ඇති උපරිම සිල්ලර මල ලිහිල් කරනවා. කිලෝ එකක සම්පූර්ණ කුකුළකුගේ මිල රුපියල් 420කි.

14:44 – ධීවර කර්මාන්තයේ ඉහළ මට්ටමින් වාණිජකරණයට අවැසි පරීක්ෂණ සඳහා නාරා ආයතනය ඇතුළු අංශ දිරිමත් කෙරේ.

14:43 – වැවක් සහිත ගමක් වැඩසටහන යටතේ ඒකාබද්ධ මිරිදිය ගම්මාන 100ක් සඳහා රුපියල් මිලියන 300ක් වෙන් කෙරේ.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.