මිලියන 1885 අමතරව යහපාලන කෘෂිකර්ම ගොඩනැගිල්ලට තවත් මිලියන 402 ක්…

Duminda11මසකට මිලියන 21 බැගින් වූ කුලියක් සහිතව  වසර 5 ක් සදහා රුපියල් මිලියන  1885 ක් ගෙවා දුමින්ද දිසානායක විසින් කුලියට ගත් යහපාලන ආණ්ඩුවේ කෘෂිකර්ම දෙපාරත්මේන්තු ගොඩනැගිල්ල කාර්යාල පරිශ්‍රයක් බවට පත් කිරීමට තවත් මිලියන 402  අවශ්‍ය බව කිමින් කැබිනට් මණ්ඩලයට යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කර ඇත.

දුමින්ද දිසානායක විසින් මේ කැබිනට් පත්‍රිකාව ඉදිරිපත්කර ඇත්තේ ඉංජිනේරුමය කාර්යයන් පිළිබද මධ්‍යම උපදේක කාර්යාංශය විසින් දන්වා ඇති අස්තමේන්තුව පරිදිය.

මේ වනවිට කාර්යාල පරිශ්‍රයක් නොමැති හිස් ගොඩනැගිල්ලට මාස හතරක කුලිය ලෙස රුපියල් මිලියන 84 ක අනිවාරත කුලියක් කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය විසින් ගොඩනැගිල්ල හිමිකරුට ගෙවා ඇත.

උක්ත ඉංජිනේරුමය කාර්යය සදහා වසරක්වත් ගතවන බව ඉංජිනේරුමය කාර්යයන් පිළිබද මධ්‍යම උපදේශක කාර්යාංශය විසින් වදන්වා අති නිසා    ඉදිකිරීම් සදහා  විවෘත ටෙන්ඩර් පටිපාටියකින්  පුද්ගලික ව්‍යාපාරිකයන් සම්බන්ධ කරගැනීමට අමත්‍යංශය තීරණය කර ඇත.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.