මුං ඇට, පරිප්පු, හාල්මැස්සන්, සුදු සීනි, භූමිතෙල්, ගෑස් අඩු කෙරේ

budget 2017මුං ඇට කිලෝවක මිල රුපියල් 15කින් අඩු කෙරේ. පරිප්පු රුපියල් 10කින් ද, හාල්මැස්සන් රුපියල් පහකින් ද, සුදු සීනි රුපියල් දෙකකින් ද, භූමිතෙල් රුපියල් පහකින් ද, ගෑස් රුපියල් 25කින් අඩු කෙරේ.

– කුකුළු මස් මත පනවා ඇති උපරිම සිල්ලර මල ලිහිල් කරනවා. කිලෝ එකක සම්පූර්ණ කුකුළකුගේ මිල රුපියල් 420කි.

අත්‍යවශ්‍ය පරිභෝගික භාණ්ඩ සඳහා ලක් සතොස සිල්ලර වෙළෙඳ සල් ජාලය පුළුල් කෙරේ.  වෙළෙඳසල් සියයක් ඉදි කිරීමට රුපියල් මිලියන පහ බැගින් වෙන් කෙරේ.

16:42 – කුඩා වැව් ප්‍රතිසංස්කරණය සඳහා රුපියල් මිලියන 300ක් වෙන් කෙරේ.

16:41 – පිරිවෙන් සිසුන් සඳහා මාසිකව රුපියල් 2500ක් ලබා දීමට යෝජනා කෙරේ.

16:40 – අපදා කළමනාකරණ පුහුණු මධ්‍යස්ථානයක් පැල්මඩුල්ලේ ඉදි කෙරේ.

16:39 – 2017 මැයි මාසයේ පැවැත්වෙන එක්සත් ජාතීන්ගේ නිල වෙසක් උත්සවය සඳහා රුපියල් මිලියන 250ක් වෙන් කෙරේ.

ත්‍රි වීල් රථ වෙනුවට විදුලි කාර් ආනයනය කිරීම දිරිගැන්වීමටත් විදුලි කාර් 1000ක් ආනයන කලහොත් 50% පොලී සහනයක් ලබාදීමටත් 2017 වසර සදහා වූ අයවැයෙන් යෝජනා කරයි.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.