රවී ගේ ඉල්ලා අස්වීම තීන්දුයි

ravi-2බැඳුම්කර මගඩියෙන් අයුතු ලාභ ලැබීමේ චෝදනා ලබා සිටින රවී කරුණානායක ඇමතිවරයා ඉල්ලා අස්වීම තීන්දු වී තිබේ. ජනධිපතිවරයා විදේශ අමත්‍යංශය තමන් යටතට පවරා ගැනීමේ අවදානමක් පවතින් හෙයින් ඉක්මන් තීරණයක් ගත යුතුව තිබෙන බව එක්සත් ජාතික පක්ෂ නායකයින් රවී කරුණානයකට පෙන්වා දී ඇත. රවී කරුණානයකට තම ගරුත්වය රැකගෙන කැබිනට් මණ්ඩලයෙන් ඉවත් විය හැකි මගක් තිබේද යන්න පිළිබඳව කතිකාවක් ඇතිව තිබෙන නමුත් දැන් රැකගත හැකි ගරුත්වයක්  නැති බව තීරණය වී තිබේ.

” දැන් තියෙන්නේ ඕකට ගෑවිලා ඉන්න අපේ අනිත් උන්දැලා බේරා ගන්නේ කොහොමද කියලා හොයා බලන එකයි’ යනුවෙන් එහි සිටි තරුණ මන්ත්‍රීවරයෙක් ප්‍රකාශ කොට ඇත.

විමර්ශන හමාර වන තුරු රවී කරුණානායකට තනතුරේ රැදී සිටීමට නීතිමය අවකාශයක් තිබුනත් ජනාධිපතිවරයා වටා සිටින පිරිස පෙන්වා දී ඇත්තේ
නීතිය සහ දේශපාලනය යනු දෙකක් බවයි.බැඳුම්කර මගඩියෙන් අයුතු ලාභ ලැබීමේ චෝදනා ලබා සිටින රවී කරුණානායක ඇමතිවරයා ඉල්ලා අස්වීම තීන්දු වී තිබේ. ජනධිපතිවරයා විදේශ අමත්‍යංශය තමන් යටතට පවරා ගැනීමේ අවදානමක් පවතින් හෙයින් ඉක්මන් තීරණයක් ගත යුතුව තිබෙන බව එක්සත් ජාතික පක්ෂ නායකයින්
රවී කරුණානයකට පෙන්වා දී ඇත.

රවී කරුණානයකට තම ගරුත්වය රැකගෙන කැබිනට් මණ්ඩලයෙන් ඉවත් විය හැකි මගක් තිබේද යන්න පිළිබඳව කතිකාවක් ඇතිව තිබෙන නමුත් දැන් රැකගත හැකි ගරුත්වයක්ගෘ නැති බව තීරණය වී තිබේ.

” දැන් තියෙන්නේ ඕකට ගෑවිලා ඉන්න අපේ අනිත් උන්දැලා බේරා ගන්නේ කොහොමද කියලා හොයා බලන එකයි’ යනුවෙන් එහි සිටි තරුණ මන්ත්‍රීවරයෙක් ප්‍රකාශ කොට ඇත.

විමර්ශන හමාර වන තුරු රවී කරුණානායකට තනතුරේ රැදී සිටීමට නීතිමය අවකාශයක් තිබුනත් ජනාධිපතිවරයා වටා සිටින පිරිස පෙන්වා දී ඇත්තේ
නීතිය සහ දේශපාලනය යනු දෙකක් බවයි.

සබැඳි පුවත්

[shareaholic app="recommendations" id="27363332"]

Leave a Reply

Your email address will not be published.