වැරදි වලට හැමෝම සම්මාදම්- මහින්ද

 

 

 

president-mahinda-rajapaksa-cabinet-meeting

 

කැබිනට්  මණ්ඩලයේ සිටියදී කිසිදු ප්‍රශ්නයක් නොනගු පුද්ගලයින් දැන් සෝවාන් වවන් සේ කථා කරන බව ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ පොල්ගහවලදී කියා සිටියේය.

වැරදි සිදුවී ඇත්නම් ඊට‍ හැමෝම වගකිවයුතු අතර තමන් පමණක් අල්ලා ගැනීම අසාධාරන බවයි ජනාධිපතිවරයා කියා සිටින්නේ.

[vsw id=”/SNPsL8jwnO8″ source=”youtube” width=”325″ height=”244″ autoplay=”no”]

සබැඳි පුවත්

[shareaholic app="recommendations" id="27363332"]

Leave a Reply

Your email address will not be published.