විශ්‍රාමිකයන්ට රතු එළියක්

wi111හිඟ විශ්‍රාම දීමනා කඩිනමින් ලබා දෙන බව පවසමින් විශ්‍රාමිකයන් රවටා වංචනික ලෙස මුදල් ලබා ගන්නා ජාවාරම්කරුවන් පිරිසක් පිළිබඳව තොරතුරු ලැබී ඇතැයි විශ්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

අදාළ කටයුතු සඳහා විශ්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තුව කිසිදු මුදලක් අය නොකරනු ඇත.

එම නිසා එවැනි ජාවාරම්කරුවන් පිලිබඳ තොරතුරු විශ්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තුවේ 1970 ක්ෂණික ඇමතුම් අංකයට හෝ 119 පොලිස් හදිසි ඇමතුම් අංකයට දැනුම් දෙන ලෙස එම දෙපාර්තමේන්තුව ඉල්ලීමක් කරයි.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.