ශ්‍රී ලන්කන් වෙත ලැබෙන ප්‍රථම එයාර් බස් 350 ගුවන් යානය ?

srilankan airlineශ්‍රී ලන්කන් වෙත ලැබෙන ප්‍රථම එයාර් බස් 350 ගුවන් යානය ?

ශ්‍රී ලන්කන් ගුවන් සමාගම විසින් ඇනවුම් කරන ලද ප්‍රථම එයාර් බස් 350 ගුවන් යානය මෙම වසරේ අගෝස්තු මස ශ්‍රී ලන්කන් ගුවන් සමාගම වෙත ලබා දීමට නියමිත් බව වාර්තා වේ.මෙම යානා ALA / ALB / ALC ලෙස නම් කොට ඇත.

එමෙන්ම මෙම යානා ඇනවුම නවතා දමා ඇති බව පසු ගිය කාලයේ වාර්තා පල වුන ද ශ්‍රී ලන්කන් ගුවන් සමාගම වෙත ලබා දීමට සුදානම් කරමින් ඇත.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.