සමසෞඛ්‍ය දාම් ඇදිල්ල කෙසේ හමාර වෙයිද ?

interuni8

සිවු අවුරුදු සමසෞඛ්‍ය උපාධියේ අධ්‍යයන කාලසීමාව වසර තුනක් දක්වා කප්පාදු කිරීමේ තීරණයට  අභියෝග

කළ  පෙළපාලිය  අගනුවරදී  පැවැත්වුනේ උසාවි  නියෝගයකට අභියෝග කරමිනි .

මේ විරෝධය  දැන් කාලාන්තරයක් තිස්සේ පැවැත්වෙන අතර -නිසැකයෙන්ම අවසානය මෙය නොවේය.

මෙම  විරෝධයට දැන් දින එකසිය පනහක් ගෙවී ගිහින් -ඒත් විසඳුමක සේයාවක්වත්  පෙනෙන්නට  නැත.

වර්ජනය  දියවී  යන්න ට ඉඩදී  විරෝධය යටපත් කිරීම සුලබ උපක්‍රමයකි .එහෙත් මේ උපක්‍රමය බරපතල ගැටළු ඇතිකරවන  බව  බොහෝ දෙනාට

අමතක වී තිබීම අවාසනාවකි .

මේ සම සෞඛ්‍ය පාඨමාලා ගැටළුව අති පැරණි එකකි.
සම සෞඛ්‍ය පාඨමාලාව අවුරුදු තුනකට සීමා කොට  ඊට පිළිගත් උපාධි තත්වය අහිමි කිරීමට කටයුතු කරන්නේ  රජයේ වෛද්‍ය නිළධාරීන්ගේ සංගමයයි .

පිළිගත් වෛද්‍ය  උපාධියක්  සාමාන්‍යයෙන් අවුරුදු හතරකි

මේ වෛද්‍යවරුන්  කකුල් දෙක බේසම් වල දාගෙන   පාඩම්  කොට තමන්ගේ උපාධිය  සමත්  වෙන බව සැබෑය .එසේ වූ පමණින් නේක විධ

දුෂ්කරතා මැද්දේ ප්‍රමිතියෙන් යුතු උපාධියක් ලබා ගැනීමට උත්සාහ කරන  සම සෞඛ්‍ය සිසුන් හට හරස් කැපීම සාධාරණද ?

කොළොඹ  නගරය තුළ පෙළපාළි පැවැත්වීම මහාධිකරණය විසින් තහනම් කර තිබියදී  ඊට අභියෝග කිරීමට අන්තරය ගත් තීන්දුව පාරාවළල්ලක්  වීමට ඉඩ තිබේ .

මන්දයත් දැන් මේ ප්‍රශ්නය  රජයේ වෛද්‍ය නිළධාරීන්ගේ සංගමයට කරන අභියෝගයක නොව ආණ්ඩුවට කරන අභියෝගයක්  බවට පත්වී ඇති හෙයිනි.

අහක යන  පිට පන්දු වලට ගැසීමෙන් ආණ්ඩුවට ලබා ගත හැකි වාසිය සීමිතය .අන්තරටත් යා  හැකි දුර සීමිතය .මෙහෙයින්  ප්‍රශ්නය නිරාකරණය කර ගැනීමට

කල් එළඹ තිබේ.

මේ දාම් ඇදිල්ල දුර දිග ගියහොත්  දෙපාර්ශ්වයම බ්ලාස් යාමට ඉඩ තිබේ .

සිවු අවුරුදු සමසෞඛ්‍ය උපාධියේ අධ්‍යයන කාලසීමාව වසර තුනක් දක්වා කප්පාදු කිරීමේ තීරණයට  අභියෝග

කළ  පෙළපාලිය  අගනුවරදී  පැවැත්වුනේ උසාවි  නියෝගයකට අභියෝග කරමිනි.

මේ විරෝධය  දැන් කාලාන්තරයක් තිස්සේ පැවැත්වෙන අතර -නිසැකයෙන්ම අවසානය මෙය නොවේය.

මෙම  විරෝධයට දැන් දින එකසිය පනහක් ගෙවී ගිහින් -ඒත් විසඳුමක සේයාවක්වත්  පෙනෙන්නට  නැත.

වර්ජනය  දියවී  යන්න ට ඉඩදී  විරෝධය යටපත් කිරීම සුලබ උපක්‍රමයකි .එහෙත් මේ උපක්‍රමය බරපතල ගැටළු ඇතිකරවන  බව  බොහෝ දෙනාට

අමතක වී තිබීම අවාසනාවකි .

කකුල් දෙක බේසම් වල

 මේ සම සෞඛ්‍ය පාඨමාලා ගැටළුව අති පැරණි එකකි.
සම සෞඛ්‍ය පාඨමාලාව අවුරුදු තුනකට සීමා කොට  ඊට පිළිගත් උපාධි තත්වය අහිමි කිරීමට කටයුතු කරන්නේ  රජයේ වෛද්‍ය නිළධාරීන්ගේ සංගමයයි .

පිළිගත් වෛද්‍ය  උපාධියක්  සාමාන්‍යයෙන් අවුරුදු හතරකි.

මේ වෛද්‍යවරුන්  කකුල් දෙක බේසම් වල දාගෙන   පාඩම්  කොට තමන්ගේ උපාධිය  සමත්  වෙන බව සැබෑය .එසේ වූ පමණින් නේක විධ

දුෂ්කරතා මැද්දේ ප්‍රමිතියෙන් යුතු උපාධියක් ලබා ගැනීමට උත්සාහ කරන  සම සෞඛ්‍ය සිසුන් හට හරස් කැපීම සාධාරණද ?

 

කොළොඹ  නගරය තුළ පෙළපාළි පැවැත්වීම මහාධිකරණය විසින් තහනම් කර තිබියදී  ඊට අභියෝග කිරීමට අන්තරය ගත් තීන්දුව පාරාවළල්ලක්  වීමට ඉඩ තිබේ .

මන්දයත් දැන් මේ ප්‍රශ්නය  රජයේ වෛද්‍ය නිළධාරීන්ගේ සංගමයට කරන අභියෝගයක නොව ආණ්ඩුවට කරන අභියෝගයක්  බවට පත්වී ඇති හෙයිනි.

අහක යන  පිට පන්දු වලට ගැසීමෙන් ආණ්ඩුවට ලබා ගත හැකි වාසිය සීමිතය .අන්තරටත් යා  හැකි දුර සීමිතය .මෙහෙයින්  ප්‍රශ්නය නිරාකරණය කර ගැනීමට කල් එළඹ තිබේ.

මේ දාම් ඇදිල්ල දුර දිග ගියහොත්  දෙපාර්ශ්වයම බ්ලාස් යාමට ඉඩ තිබේ .

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.