සාම්පූර්හි අක්කර 200ක් යලි හිමිකරුවන්ට

150822175301_sampur_displaced_people_512x288_bb_nocreditසාම්පූර්හි හමුදාව භාරයේ පවතී ඉඩම් අක්කර 200ක් යලි එහි මුල් අයිතිකරුවන්ට ලබා දෙනු ලැබුවා.

විපක්ෂ නායක ආර්. සම්බන්ධන් හා නැවත පදිංචි කිරීමේ අමාත්‍ය ස්වාමිනාදන් යන මහත්වරු එම  අවස්ථාවට එක්ව සිටියහ.

සබැඳි පුවත්

[shareaholic app="recommendations" id="27363332"]

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!