හදිසියේ රෝගී වූ ආචාර්ය ඩබ්ලිව්.ඩී අමරදේව මහතා රෝහල් ගත කෙරේ

w.d. amaradewaහෙළයේ මහා ආචාර්ය  ඩබ්ලිව්.ඩී අමරදේව මහතා අසනීප වී ශ්‍රි ජයවර්ධනපුර රෝහලට ඇතුලු කරනු ලැබ සිටියි. වැඩි දුර විස්තර බලාපොරොත්තු වන්න.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.