ෆොන්සේකා යටතට ” හදබිම “

ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා විසින් ඉකුත් 16 වනදා සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ජාතික කෘෂිකාර්මික හා විවිධාන්ගීකරණ හා ජනාවාස අධිකාරිය ( හදබිම ) ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන අමාත්‍ය ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් සරත් ෆොන්සේකා මහතා යටතට පවරා ඇත.

අලුතින් පිහිටවූ ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන අමාත්‍යංශයට පවරා ඇත්තේ මෙම විෂයන් පමණි.

මෙයට අදාළ ප්‍රතිපත්ති, වැඩසටහන්, ව්‍යාපෘති සම්පාධනය කිරීම, පසු විපරම් කිරීම එම අමාත්‍යංශයට අදාළ කාර්යන් වේ.

නුවරඑලිය,මහනුවර,මාතලේ,බදුල්ල,ත්‍රිකුණාමලය,මඩකලපුව,අම්පාර අනුරාධපුරය,පොලොන්නරුව යන දිස්ත්‍රික්කවල මීට අදාළ විශේෂ ව්‍යාපෘති කිරීම ද අමාත්‍යංශයට අදාළ වේ.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.