හාල් පිටි වලට අඩුවට වී දීමෙන් පාඩුව රු. ලක්ෂ 1680

පසුගිය යල කන්නයේ ගත් වී මෙට්රික් ටොන් 6000 ක් හාල් පිටි නිපදවන පුද්ගලික සමාගමකට අඩුවට ලබා දීමෙන් රජයට රු. ලක්ෂ 1680 ක් පාඩු වූ බව වී අලෙවි මණ්ඩලය පවසයි.
ආණ්ඩුවේ ඉහළ පෙළේ පුද්ගලයෙකු විසින් නියෝග කර ඇත්තේ රජය පසුගිය යල කන්නයේ රු. 50 ට මිල දී ගත් හාල් කිලෝව එම පුද්ගලික සමාගමට රු.22 බැගින් ලබා දෙන ලෙසයි.එම කන්නයේ වී මිල දී ගැනීමට වී අලෙවි මණ්ඩලය රු. මිලියන 8000ක් වියදම් කර ඇත.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!