සාක්ෂි අනුව ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ග ගන්නවා

කුණ්ඩසාලේ පොලිස් රෝහලේ නව ඒකකය විවෘත කරමින් පොලිස්පති එන්.කේ.ඉලංගකොන් මහතා, ඇඹිලිපිටිය සිද්ධිය පිළිබද අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව සිදු කරන පරීක්ෂණ වලින් හෙළිවන සාක්ෂි මත ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා බව පැවසුවේය.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.