23 වෙනිදා නවසීලන්ත අගමැති ලංකාවට

ශ්‍රී ලංකාවේ ආයෝජන අවස්ථා පිළිබද අවධිනය යොමු කිරීමටත් ගිවිසුම් කිහිපයක් අත්සන් කිරීමටත් නවසීලන්ත අගමැති ජෝන් කී මහතා පෙබරවාරි 23 වන දින ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණීමට නියමිත බව ශ්‍රී ලංකාවේ නවසීලන්ත මහ කොමසාරිස් කාර්යාලය පවසයි.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!