ලොව දරුණුතම සර්පයින් අල්ලන විදිහ ?

ලොව දරුණුතම සර්පයින් අල්ලන විදිහ ?

[vsw id=”tWXyAMgKBYE” source=”youtube” width=”325″ height=”244″ autoplay=”no”]

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.