ත්‍රී වීල් පොල් පැටවිල්ලට පොලිස් පොල්ල

three wheel accidentත්‍රී වීල් පොල් පැටවිල්ලට පොලිස් පොල්ල

ත්‍රී වීල් රථ වල සිව් දෙනාට වඩා වැඩි පිරිසක් ගමන් කළහොත් නඩු පවරන බව පොලිසිය කියා සිටියි.

පසුගිය වසර තුලදී ත්‍රී වීල් වල ගමන් කල 207 දෙනෙක් මිය ගොස් ඇත.

පමණට වඩා පුද්ගලයින් පැටවීම නිසා අනතුරු සිදුවන හෙයින් තවත් ත්‍රී වීල් වල පොල් පටවන්න සේ මගීන් ගෙන යන රියදුරන්ට එරෙහිව නීතිය මගින් කටයුතු කරන බව පොලිසිය කියා සිටී.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!