පාර්ලිමේන්තුවට තාක්ෂණික හඬක්…

Microphoneයුරෝපා පාර්ලිමේන්තුවල ක්‍රියාත්මක වන ආකාරයට පාර්ලිමේන්තුවේ ශබ්ද විකාශන පද්ධතිය, මයික්‍රෆෝන හා විද්‍යුත් ඡන්ද ප්‍රකාශ කිරිමේ පද්ධතිය නවීන තාක්ෂණයෙන් සමන්විත කිරිමට රජය තිරණය කර තිබේ.

ඇමරිකාව, මහා බ්‍රිතාන්‍යය පාර්ලිමේන්තුවල ක්‍රියාත්මක වන ආකාරයේ කොන්ග්‍රස් පද්ධතියකින් යුතු වූ පාර්ලිමේන්තුවක් බවට ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුවද පත් කිරිමේ අරමුණින් මෙම නවින තාක්ෂණය හදුන්වා දිමට නියමිතය.

විද්‍යුත්ත් ඡන්ද ප්‍රකාශ කිරිමේ පද්ධතියද ශක්තිමත් කිරීමටත් එම පද්ධතිය හදුන්වාදිමෙන් පසු මන්ත්‍රීවරුන් ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරිමේදි මතු වූ ගැටලු නිරාකරණය කර ගනිමින් මෙම විද්‍යුත් ඡන්ද ප්‍රකාශ කිරිමේ පද්ධතිය නවිකරණය කිරිමට නියමිතය.

මන්ත්‍රීවරුන්ගේ ඇගිලි සලකුණු ලබාගෙන එම මන්ත්‍රීවරයාට ඡන්දය ප්‍රකාශ කළ හැකි වන පරිදි මෙම පද්ධතිය සකස් වෙන බව පාර්ලිමේන්තුවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ ප්‍රකාශකයෙකු කීවේය. ඒ අනුව වෙනත් මන්ත්‍රීවරයෙකුට තවත් මන්ත්‍රීවරයෙකු වෙනුවෙන් ඡනද්ය ප්‍රකාශ කළ නොහැකි වන ලෙස මෙම ක්‍රමය සකස් වනු ඇත.

ලබන වසරේ සිට මෙම නවින තාක්ෂණයෙන් යුතු විද්‍යුත් කොන්ග්‍රස් පද්ධතිය ක්‍රියාත්මකවිමට නියමිය.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.