දවසේ කාටුනය

janaka--16-Jul-27කාටුනය විවිධාකාර ඉදිරිපත්කිරීමේ රටාවල් හරහා ජනතාව අතරට එයි. ඒ කොයිවිදිහට ආවත් එහි ගුණය, නිර්මාණාත්මක බව හා සර්ව කාලීන බව තියේනම් එහි වැදගත්කම ජනතාව උරාගන්නවා නො අනුමානය.f-04

( පුවත්පතක පලවිය. පසුව සතැස් කාටුන් එකතුවට ගොනුවිය.)

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.