සිත්තර සිතක්…

Cartoonමෙම කාටූනය ඉරිදා පුවත් පතේ ඉරිදා සතැස් තීරයේ පලවූ කාටූනයකි…

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.