සිත්තර සිතක්…

janaka--ca001

ශ්‍රී. ල. නී.ප  සමුලුව ගැන යු ඇන්පියේ  සිහිනය…. ඉරිදා පුවත්පතේ පලවූ කාටුනයක්…

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.