සිත්තර සිතක්…

මෙම කාර්ටුනය ඉරිදා පුවත්පතේ පලවූවකි..sithathara10

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.