සිත්තර සිතක්

ඉරිදා පුවත්පතේ පළ වූ කාටූනයකි… දකින ගමන් හිතන්න යමක් ශේෂ කර තිබේ.sithathara11gif

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.