සිත්තර සිතක්…

janaka--16-augst-01xxx (1)මේ කාටුනයද කලකට ඉහත නිර්මාණය විය. ඒ නීති අධ්‍යාපනය ගැනයි. අදද නීතිය බලපාන කොතැකහෝ අර්බුදයක් ඇත්ද එතැනට මෙය බද්ද වේ….

සබැඳි පුවත්

[shareaholic app="recommendations" id="27363332"]

Leave a Reply

Your email address will not be published.