ගාන්ධර්වයාණෝ

ගාන්ධර්වයාණෝ

දැයේ ‘අමරදේවයාණෝ’, කයින් සමුගත්තද, හිතින් අප සමුනොගනී….සම්පුර්ණ කවිය බලන්න………….

Amaradeva Master

මාතර නීතිවේදී සුනිල් ජයරත්නයන් මීට දශක දෙකකට පමණ අමරදේවයන්ටත් බිරිඳ විමලාවන්ටත් තම නිවහනට ඇරයුම් කළහ. එ දවස ගත් සේයා රූ අප හා බෙදා ගන්නට ජයරත්න දියණිය කාරුණික වුවාය. මේ ගමන සංවිධානය කළ රන්ජිත් අමරකීර්ති පලිහ පිටියත් සේයා රුවේ.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.