අගවිනිසුරු ඉවත් කරන්න හදන හැටි හරිද?

 

 

අග විනිසුරු මොහාන් පීරිස් ඉල්ලා අස් නොවන හෙයින් නිසි ක්‍රියාමාර්ග අනුගමනය කරනවා වෙනුවට විවිධ බලපෑම් කිරීම  සාධාරණද යන ප්‍රශ්නය රාජිත සේනාරත්න අම්ත්වරයා වෙත යොමු කරන ලදී.

 

සබැඳි පුවත්

[shareaholic app="recommendations" id="27363332"]

Leave a Reply

Your email address will not be published.