අග්නිදිග සිසුන් ප්‍රතිපාදනය වටලයි.

studentsඅග්නිදිග විශ්ව විද්‍යාලයීය සිසුන්ට ඇති ගැටළුවට විසඳුමක් ලබාදෙන ලෙස ඉල්ලමින් එම විශ්ව විද්‍යාලයේ සිසුහු සහ දෙමාපියෝ අද (23) කොළඹ වෝඩ් පෙදෙසේ විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිසමට පැමිණ එහි ගේට්ටු අවහිර කර ඇත.

අග්නිදිග විශ්ව විද්‍යාලයට අවශ්‍ය පහසුකම් ලබාදෙන ලෙස හෝ නැතිනම් වෙනත් විශ්ව විද්‍යාලයකට තමන් මාරු කර දෙන ලෙස ඉල්ලමින් පසුගියදා ද ඔවුහු වෝඩ් පෙදෙසේ මාර්ගය අවහිර කළහ.

අද රථවාහන ගමනාගමනයට බාධාවක් නැති අතර සිසුහු සහ දෙමව්පියෝ ප්‍රතිපාදන කොමිසමේ ඉදිරිපස හා පිටුපස ගේට්ටු කළු පටිවලින් බැඳ කිසිවකුට එහි ඇතුළුවීමට හෝ පිටවීමට නොදී රැකවල් ලා සිටිති.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.