අඩු ආදායම් පවුල්වලට කොළඹින් නිවාස

happyකොළඹ නගරය තුළ ජීවත් වන අඩු ආදායම්ලාභී පවුල් 9100 ක් සඳහා ඉදිරි වසර 2 තුළ නිවාස සපයා දීමට අවශ්‍ය කටයුතු මේ වන විටත් කොළඹ මහ නගර සභාව විසින් ආරම්භ කොට ඇත.

ඒ අනුව රුපියල් මිලියන 42 330 ක් වැය කොට හේනමුල්ල, දෙමටගොඩ, අංගොඩ, මට්ටක්කුලිය, අලුත්මාවත, මාළිගාවත්ත, කොලොන්නාව, කොළඹගේ මාවත, කාලිංග මාවත, ටොරිංටන් සහ බ්ලූමැන්ඩල් යන ස්ථාවල නිවාස ඉදිකිරීමට නියමිත වේ.

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය මගින් මෙම මුදල් යොදවනවා ඇත.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.