අද සිට ලොතරැයි රු20යි

Lottery Sri Lankaකලින් රුපියල් 20කට පැවැති ලොතරැයියක මිල මුදල් අමාත්‍යංශයෙන් රුපියල් 30 දක්වා පසුගිය ජනවාරි පළමු වැනිදා වැඩි කල අතර පසුව එය ජනාධිපති තුමන්ගේ නියෝගයකින් රුපියල් 20 දක්වා අඩු කරන ලදී. එසේ මිල අඩු කර රුපියල් 20ක මිලකට නිකුත්කළ ලොතරැයි පත් අද සිට නවත වෙළඳ පොලට නිකුත්කර ඇත.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.