අධීක්ෂණ මන්ත්‍රී වරුන්ට වාහන දුන්නේ සුදුසුම විධියට – රවී කරුණානායක

Ravi Karunanayakeවාහනයක් මිලදි ගැනිමට හෝ කල් බදු ක්‍රමයට හේ වාහනයක් ලබා ගන්නවාට වඩා මෙහෙයුම් කල් බදු ක්‍රමය යටතේ ආණ්ඩුවේ අධික්ෂණ මන්ත්‍රීවරුන් 58 දෙනාට වාහන මිලදි ගැනිමට වාසි සහගත බව මුදල් ඇමති රවි කරුණානායක පාර්ලිමේන්තුවේදි පසුගිය දා ප්‍රකාශ කළේය.

මන්ත්‍රීවරුන් 58 දෙනාට වාහන අලූතින්ම මිලදි ගත යුතු වන බැවින් මෙම සෑම සැපයුම්කරුවෙකුම එක් වාහනයක් වෙනුවෙන් රුපියල් මිලියන 25 ක බද්දක් රජයට ගෙවිය යුතු බවද සඳහන් කළේය.

විපක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායක අනුර කුමාර දිසානායක ස්ථාවර නියෝග 23/2 යටතේ ඇසු ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු දෙමින් ඇමතිවරයා මේ බව කීවේය. රුපියල් ලක්ෂ 7 ක කුලි පදනම යටතේ වාහන ලබා ගන්නේ දැයි මන්ත්‍රීවරයා ඇසු ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු දෙමින් ඇමතිවරයා මෙසේද කීය.

මෙහෙයුම් කල් බදු ක්‍රමය යටතේ වසර 5 ක (මාස 60) කාලයකට බලපැවැත්වෙන පරිදි වාහන කුලියට ගැනිමට අමාත්‍ය මණ්ඩලය 201.11.01 දින අනුමැතිය ලබා දී ඇත. කල් බදු ක්‍රමය යටතේ වාහන ප්‍රසම්පාදනය කිරිම කල්ගතවන බැවින් එතෙක් අදාළ මන්ත්‍රීවරුන්ට මසකට රුපියල් ලක්ෂ දෙක බැගින් ප්‍රවාහන දිමනාවක් ගෙවිම පාර්ලිමේන්තු ප්‍රතිසංස්කරණ හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යවරයාගේ ඉල්ලිම මත අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් 2016.06.21 දින අනුමත කර ඇත. ඒ අනුව රුපියල් ලක්ෂ දෙකේ දිමනාව මන්ත්‍රීවරුන්ට ගෙවනු ලබන්නේ මෙහෙයුම් කල් බදු ක්‍රමය යටතේ වාහන සපයනතෙක් පමණි.

රජයේ අවශ්‍යතාවයක් සඳහා ජිප් රථයක් මිලදී ගන්නේ නම් ඒ සඳහා ගෙවිය යුතු වටිනාකම රු. මිලියන 33 කි. එයින් බදු වශයෙන් රජයට අය කර ගන්නා මුදල රු. මිලියන 25 ක්වේ.

එහෙත් මාසික කුළි පදනම මත මෙහෙයුම් කල් බදු ක්‍රමය යටතේ ජිප් රථයක් මාස 60 ක කාලයක් සඳහා ලබා ගැනිමේදි ගෙවිය යු වියදම රු. මිලියන 35.4 කි. ඒ අනුව වසර 05 ක කාලයක් අවසානයේදී අමතරව ගෙවිය යුතු වියදම වනුයේ රු. මිලියන 2.4 කි. මෙහෙයුම් කල් බදු ක්‍රමය යටතේ වාහනයක් මිලදි ගැනිමේදි වාහනයේ රක්ෂණ ගාස්තු, ආදායම් බලපත්‍ර ගාස්තු සහ සියළුම අළුත්වැඩියා කිරිමේ වියදම් සැපයුම්කරු දරණ බැවින් එය රජයට බරක් නොවේ. මෙම සියළු වියදම් වසර 05 ක කාලයක් තුළ සැපයුම්කරු දැරිය යුතු අතර ඔහුට එම වියදම් ආවරණය කර ගැනිමට හැකිවන්නේ රුපියල් මිලියන 2.4 ක් ඇතුළතය.
වාහනයක් රුපියල් මිලියන 33 ක් වැය කර මිලදි ගන්නේ නම් වසර 05 ක් අවසානයේ ගෙවිය යුතු ආවස්ථික පිරිවැය රුපියල් මිලියන 18.15 කි. වාහනයක මිලෙන් (බදු අඩුකළ පසු) වටිනාකම රුපියල් මිලියන 09 ක් නම් වසර 05ක් අවසානයේදි එහි ආවස්ථික පිරිවැය රුපියල් මිලියන 4.95 කි. කල් බදු ක්‍රමය යටතේ මිලදි ගන්නේ නම් වසර 05ක් අවසානයේ ගෙවිය යුතු මුදල රුපියල් මිලියන 35.4කි. ඒ අනුව මෙහෙයුම් කල් බදු ක්‍රමය යටතේ වාහන මිලදි ගැනිම රජයට වාසි සහගත වේ.

මෙයට අමතරව පහත සඳහන් ප්‍රතිලාභ ද මෙහෙයුම් කල් බදු ක්‍රමය යටතේ වාහන ලබා ගැනිමෙන් රජයට ලැබෙනු ඇත.
මෙම වාහන එකවර මිලදි ගනු ලබන්නේ නම් එක් වාහනයක් සඳහා රුපියල් මිලියන 33 ක් ගෙවිය යුතුවේ. එවැනි මුදලක් වැය කිරිමට සිදු විම තුළින් රජයේ මුදල් ප්‍රවාහයට සෘජු බලපෑමක් ඇති කරන අතර මෙහෙයුම් කල් බදු ක්‍රමය යටතේ වාහන ලබා ගැනිමෙන් මෙවැනි අහිතකර තත්ත්වයක් ඇති නොවේ.

ධුරය අවසන් වන අවස්ථාවල මන්ත්‍රීවරුන් වාහන ආපසු භාර නොදිමේ ගැටළුව මෙහෙයුම් කල් බදු ක්‍රමය යටතේ වාහන ලබා ගැනිමෙන් මග හැරි යනු ඇත. මෙහෙයුම් කල් බදු ක්‍රමය යටතේ ලබාදී ඇති වාහන අලූත්වැඩියා කරන අවස්ථාවලදි සැපයුම්කරු විසින් ඒ හා සමාන වාහනයක් ලබාදිය යුතුය. එම නිසා රජයට අමතර වාහන සැපයීමේ අවශ්‍යතාවයක් මතු නොවේ.

මෙම ක්‍රමවේදය තුලින් වාහන භාවිතා කිරිමේ දී අමතර බිල්පත් ඉදිරිපත් කිරිමක් සිදු නොවන බැවින් එයද රජයට වාසිදායක තත්ත්වයකි.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.