අන්තර්ජාලය සහ ට්‍රක් ලාභ කෙරේ

taxදත්ත සඳහා අය කෙරෙන 10% බද්ද අහෝසි කෙරෙන අතර ඒ මගින් අන්තර්ජාල භාවිතය වඩාත් ලාභ  වේ. මේ මගින් ඩිජිටල් ක්‍රමෝපාය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ අවස්ථාවක් ලැබේ. කුඩා ට්‍රක් රථ සඳහා අය කෙරෙන බද්දත් අඩු කෙරෙන බව මුදල් ඇමති මංගල සමරවීර පවසයි.

මෙම අඩු කිරීම්  සැප්තැම්බර් මාසයේ සිට  ක්‍රියාත්මක කෙරේ. යතුරු පැදි සඳහාත් බදු සහන ලබා දී ඇත. ඇතැම් යතුරු පැදි වල මිළ රුපියල් පනස් දාහේ සිට ලක්ෂය් දක්වා අඩුවේ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.