අපදා කළමණාකරණ වැඩසටහන තිරිහන් වෙන්නෙ විපත් ආවොත් විතරයි

palitha range bandaraවැස්සකදී නියඟයකදී තිරිහන් වෙන රජයේ අපදා කළමණාකරණ වැඩසටහනට නිශ්චිත අරමුණක් ඇතිව ක්‍රියාත්මක කිරීමට අවශ්‍ය සැලසුම් සකස් කරන බව ජල කළමනාකරණ හා ආපදා කළමනාකරණ රාජ්‍ය අමාත්‍ය පාලිත රංගේ බණ්ඩාර මහතා පවසයි.

ගම් ප්‍රදේශවලට ගොස් මේ වැඩසටහනට කැමති ගමේ වැසියන් සහ නිලධාරීන් එකතු කර ගෙන දින 2 – 3 ක පුහුණුවක් ලබා දී අපදා අවම කිරීමට අවශ්‍ය උපකරණ ලබාදීම ඇමතිවරයාගේ වෑයමයි.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.