අමත්‍යංශ ලේකම්වරුන් පත් කෙරේ

 

 

www.nethfm.com-11

 

අග්‍රාමාත්‍ය ලේකම් – ඊ.එම්.එස්.බී. ඒකනායක මහතා

 

කැබිනට් ලේකම් – සුමිත් අබේසිංහ මහතා

 

කැබිනට් අමාත්‍යංශ විෂය පථයන් සහ ලේකම්වරු

 

ආරක්ෂක අමාත්‍යංශය – බී.එම්.යූ.ඩී බස්නායක මහතා

 

මහවැලි සංවර්ධන සහ පරිසර – එන්. රූපසිංහ මහතා

 

ප්‍රතිපත්ති සම්පාදන, ආර්ථික කටයුතු, ළමා, තරුණ හා සංස්කෘතික – මහාචාර්ය කේ. ලියනගේ මහතා

 

මහජන සාමය, ආපදා කළමනාකරණ සහ ක්‍රිස්තියානි කටයුතු – ටී.එම්.කේ.බී තෙන්නකෝන් මහතා

 

ස්වදේශ කටයුතු සහ ධීවර – එස්.ඩී.ඒ.බී බොරලැස්ස මහතා

 

ආහාර සුරක්ෂිතතා – පී.එච්.ජී.බී සුගතදාස මහතා

 

විදේශ කටයුතු – සී. වාගීශ්වර මිය

 

බුද්ධ ශාසන, රාජ්‍ය පරිපාලන, පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන හා ප්‍රජාතන්ත්‍රීය පාලනය – ජේ. දඩල්ලගේ මහතා

 

වැවිලි කර්මාන්ත – ඒ. එම් ජයවික්‍රම මහතා

 

මුදල් – ආචාර්ය ආර්.එච්.එස් සමරතුංග මහතා

 

නාගරික සංවර්ධන සහ ජල සම්පාදන හා ජලාපවාහන – කේ හෙට්ටිආරච්චි මහතා

 

විදුලි බල සහ බල ශක්ති – ආචාර්ය බී.එම්.එස් බටගොඩ මහතා

 

සෞඛ්‍ය හා දේශීය වෛද්‍ය – ආචාර්ය ඩී.එම්.ආර්.බී දිසානායක මහතා

 

වාරිමාර්ග හා කෘෂිකර්ම – බී. විජයරත්න මහතා

 

මහාමාර්ග, උසස් අධ්‍යාපන සහ ආයෝජන ප්‍රවර්ධන – යූ.ආර් සෙනෙවිරත්න මහතා

 

ඉඩම් – ආචාර්ය අයි.එච්.කේ මහානාම මහත‍ා

 

නිවාස සහ සමෘද්ධි – පී.එච්.එල් විමලසිරි පෙරේරා

 

අධිකරණ සහ කම්කරු සබඳතා – ඩබ්.එෆ් කමලිනී ද සිල්වා මිය

 

ජනමාධ්‍ය සහ පාර්ලිමේන්තු කටයුතු – කරුණාරත්න පරණවිතාන මහතා

 

සංචාරක හා ක්‍රීඩා – එම්.අයි.එම් රාෆික් මහතා

 

කර්මාන්ත හා වාණිජ – ඩබ්.එච් කරුණාරත්න මහතා

 

වතු යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන – වී සිවඥාණසෝති මහතා

 

නැවත පදිංචිකිරීම, ප්‍රතිසංස්කරණ සහ හින්දු ආගමික කටයුතු – ආර්. නඩරාජපිල්ලේ මිය

www.nethfm.com-13

අධ්‍යාපන – උපාලි මාරසිංහ මහතා

 

විදේශ රැකියා – ජී.එස් විතානගේ මහතා

 

වනිතා කටයුතු – ඩබ්.එස් කරුණාරත්න මිය

 

මුස්ලිම් ආගමික කටයුතු සහ තැපැල් – අබ්දුල් මජීඩ් මහතා

 

රාජ්‍ය අමාත්‍යංශ ලේකම්වරු

 

සංස්කෘතික කටයුතු – එච්.ඩී.එස් මල්කාන්ති මිය

 

අධ්‍යාපන – ඩී. නානායක්කාර මහතා

 

ගුවන්සේවා – ඩී. සරණපාල මහතා

 

විදුලි බල හා බල ශක්ති – එච්.එම්.සී.බී හේරත් මහතා

 

ධීවර – එන්.ඩී හෙට්ටිආරච්චි මහතා

 

ළමා කටයුතු – එස්.එස් මියනවල මහතා

 

උසස් අධ්‍යාපන – පී. රණේපුර මහතා

 

ආරක්ෂක – ඒ.පී.ජී කිත්සිරි මහතා

 

වැවිලි කර්මාන්ත – ආර්. විජෙය ලෙච්චමී මිය

 

තරුණ කටයුතු – එන්.ඩී සුගතදාස මිය

 

 

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.