අමාත්‍යංශ ලේකම්වරුන්ට ගජ වාසියක්

increasing-of-vehicle-allowanceඅමාත්‍යංශ ලේකම්වරුන් වෙත  කුලියට වාහන ලබාගැනීම  සඳහා  ලබා දුන් මාසික  දීමනාව ඉහල දැමීමට ආණ්ඩුව සුදානම් වෙයි. අමාත්‍යංශ ලේකම්වරුන් හා ඒහා  සමාන මට්ටමේ නිලධාරීන් සඳහා වාහනයක් කුලියට ගැනීම සඳහා මාසිකව ලබාදුන් රුපියල් ලක්ෂ තුනක  දීමනාව හාර ලක්ෂ විසිපන්දහස දක්වා  ඉහල දැමීමට පසුගියදා කටයුතු කොට තිබේ. අමාත්‍යංශ අතිරේක ලේකම්, රාජ්‍ය ආයතනික අධ්‍යක්ෂ  ජෙනරාල්  හෝ සභාපති ධූර දරන්නෙකුට මාසයකට මෙතෙක් ලබාදුන් රුපියල් එක්ලක්ෂ දහනමදහසක දීමනාව  රුපියල් ලක්ෂ දෙක දක්වා වැඩි  කොට ඇත. රාජ්‍ය සේවයේ අධ්‍යක්ෂතනතුරු දරන්නෙකුට මාසිකව වාහන කුලියට ලබාදුන් රුපියල් අනු අට දහස් හත්සියයක දීමනාව රුපියල් එක්ලක්ෂ තිස්පන් දහස දක්වා වැඩි කොට තිබේ.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!