අයවැයට සම්බන්ධ වන්න ජනතාවට අවස්ථාවක්

2019 වර්ෂය සඳහා ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිත අයවැය යෝජනා සඳහා අදහස් ජනතාවගෙන් අදහස් දැන ගැනීම මේ වන විට ආරම්භ කර ඇතැයි ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යංශය නිවේදනය කරයි.

ඔක්තෝම්බර් මස 12 වෙනිදා දක්වා ජනතාවගේ අදහස් ලබා ගැනීම ක්‍රියාත්මක වන අතර එය පහත ලිපිනයට යොමු කළ යුතු වේ.
අධ්‍යක්ෂක ජෙනරාල්
වෙළද හා යෝජනා ප්‍රතිපත්ත් දෙපාර්තමේන්තුව
මුදල් අමාත්‍යංශය
මහලේකම් කාර්යාලය
කොළඹ 01

විද්‍යුත් ලිපිනය [email protected]

වෘත්තිකයන්ට, විද්වතුන්ට, නිෂ්පාදන හා කෘෂිකාර්මික අංශයේ නියැලි ඇති පුද්ගලයන්ට සහ මහජනතාවට මේ සඳහා අදහස් ලබා දිය හැකි වේ.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.