අලි බලපත්‍ර දෙන්නෙ මෙහෙමයි…

baby-elephant-1jpgඅලින් සදහා වාර්ෂික බලපත්‍ර ලබාදීමේදී අනුගමනය කළ යුතු   ක්‍රමවේදය වනජීවි අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා විසින් දැනුම් දී තිබේ.

වනජීවී නිලධාරීන් හා එක්ව ජාවාරම් කරුවන් ව්‍යාජ ලෙස අලිපැටවුන් ලියාපදිංචි කිරීම නැවැත්වීම මෙහි ප්‍රධාන අරමුණ වූ බව වනජීවි දෙපාරත්මේන්තුව පවසයි. අලියාගේ සියලු තොරතුරු සහිතව ඉල්ලුම් කිරීම,   අලියාගේ ඩීඑන්ඒ වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කිරීම, එම පර්යේෂණ වාර්තාව සහිත වනජීවී දෙපාර්තමේන්තුවේ කමිටුවක් මගින් කළ ඇගැයීම් සහිත සියලු තොරතුරු සතාට ඇතුළත් කර ඇති මයික්‍රො චිප් එකක අන්තර්ගත කිරීම වැනි ක්‍රියාමාර්ග මෙහිදී  අනුමගමනය කරනු ලබයි. මීට අමතරව වනජීවි දෙපාර්තමේන්තුවේ ඡායාරූපශිල්පියා විසින් ගනු ලබන ඡායාරූප  හතරක් බලපත්‍රයට අනිවාර්යයෙන් ඇතුල් කළ යුතු බව දන්වා ඇත.

අලි පැටවුන් සීඝ්‍රෙයන් වැඩෙන සත්වයන් බැවින් මේ ඡායාරූප ගැනීම අනිවාර්යය බව දන්වා තිබේ. මෙම සියලු දත්ත ඊ ගොනුවලට ඇතුළත් කිරීම මෙන්ම වෙබ් අඩවියට ඇතුළත්කර යාවත්කාලීන කිරීම නිර්දේශ කර ඇත.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.